PARLÄSNING och GRUPPLÄSNING

En parläsning belyser i stort samma egenskaper, talanger och utmaningar som i en enskild konsultation. I en parläsning får ni också exemplifieringar på vilka sätt ni fungerar samstämmigt och när ni skiljer er åt. Det finns inga ”bra” eller ”dåliga” kombinationer utan bara olika energier som det är upp till var och en att använda sig av på bästa sätt. Genom att öka medvetenheten om likheter och olikheter kan relationen berikas och den själsliga samhörigheten lyftas fram.

Vid gruppsammansättningar där det är viktigt att sammansättningen blir så heterogen alternativt homogen som möjligt kan en Numerologikonsultation belysa alla personers karaktärsdrag, målsättning, styrkor och svagheter. Detta kan hjälpa gruppen till en förståelse för varandras likheter och skillnader samt skapa dynamiska och öppna arbetsmiljöer där alla kan bidrar med just sin specialitet.

Numerologiläsningen spelas in på en cd-skiva eller kan skickas som ljudfil. 

NUMEROLOGI VID TEAMBUILDING/OMSTÄLLNING OCH REKRYTERING

Numerologin kan vara ett utmärkt verktyg vid rekrytering och omställningssituationer för att se hur den sökande passar för arbetsuppgifterna på kort och lång sikt och hur han/hon passar in bland arbetskamraterna.

Kickoff och teambuiling!

Ett annorlunda, spännande, lärorikt och lättsamt sätt att lära känna sig själv och sina kollegor. Tydliggör vem/vilka som har talang för olika arbetsuppgifter. Vilka som intuitivt dras till varandra och enkelt bildar ett team medan kanske andra tycks ha lite svårare att samarbeta. 

Sammankomsterna specialanpassas efter personalgrupp och syftet med insatsen och planeras i samarbete med beställaren. 

Kontakta oss för mer information om hur Numerologi kan vara ett användbart verktyg för ert företag.