GRUNDKURS I HOLISTISK NUMEROLOGI

17 - 18 oktober 2020

 Kursinnehåll:

 • Introduktion till Numerologi – Pythagoras
 • Talens symbolvärde och tolkning - en odyssé från förhistorisk tid till vår
 • Vad är Holistisk Numerologi – numerologi för den moderna Sökaren och vår samtid
 • Introduktion till bokstäverna och dess talvärdeHur gör vi uträkningarna
 • Dina namns Numerologiska tal:

          Ditt förnamn – avslöjar dina attityder och känslor

          Ditt/dina mellannamn – avslöjar latenta krafter 

         Ditt efternamn – avslöjar familje- och släktkarma och yrkestalanger

 • Mer om dig i dina namn:

          Din Själs Drivkraft - det som motiverar dig, det du ”kryddar” allt med, ditt livs GPS.

          Ditt Tysta Själv - dina innersta drömmar, som du uppfattas och vill uppfattas

          Din Potential - dina talanger, kunskaper och visdom och dit du strävar efter att återvända

 • Nu gör vi en syntes av talen i dina namn
 • Praktiskt arbete med tolkning av namnen
 • Din Livsväg - berättar om ditt liv och varför du är här
 • Praktiskt arbete med Din Livsväg
 • Nu gör vi Numerologiska läsningar
 • Din Epicykel - långsiktig utveckling ser vi här.
 • Ditt Universella Personliga År -vilka är ditt års möjligheter?
 • Praktiskt arbete med Personligt År
 • Praktiskt arbete med att göra en syntes av Livsväg och Personligt År
 • Frågestund och praktiskt arbete med Personligt År och Livsvägen
 • Nu tolkar vi ditt Numerogram
 • Nu gör vi en Numerologiläsning

Alla moment inleds med en teoretisk genomgång för att sedan ägnas åt praktiska övningar.

 

 Pris, plats, anmälningsförfarande och villkor

Grundkurs: 2 900: - inkl. moms
Uppföljning: 700:- inkl. moms 

Att köpa på plats
Numerologikompendium med tolkning av alla tal i respektive positioner (frivilligt) 100:-/kompendium (det kommer att finnas 5-6  kompendier). Vill man inte köpa dem finns ett exemplar att låna under kursen.  

Plats

Jag har nu valt den mest lämpliga lokalen för vår kurs.

Jag har tagit hänsyn till eventuella restriktioner vad gäller ”håll avstånd” och kommer också att begränsa antalet deltagare.

Max 10-12 deltagare.( I dagsläget finns 2 platser kvar)

Här kan man ha sitt eget bord och i och med det sitter man en bit ifrån kurskompisen.

Det finns möjlighet att värma mat där och det finns också både affärer och restauranger i närheten, skulle man föredra att äta lunch ”på stan”.

 Vi kommer att vara i Siv Winbergs lokal på Lidingö

”Händer för Livet”

Bodalsvägen 41. Lidingö

Tunnelbana från T-centralen till Ropsten (7 minuter), därefter Lidingöbanan till Bodal Station (6 min). Sedan är det ca 5 minuters promenad till lokalen.

Jag har haft kursen där förut och det har känts jättebra att ha kurs där.

 Anmälan till uppföljningsdagen

Eventuell anmälan till uppföljningsdagen görs under kurshelgen.

 Anmälningsförfarande

Anmälan görs till kunskapsnyckeln@telia.com eller 070-730 71 08. När du har anmält dig får du en faktura med anmälningsavgift om 900: - (betalas inom 10 dagar) och en slutfaktura på 2000:-vilka är inklusive moms. Din plats är säkrad när anmälningsavgiften finns på KunskapsNyckelns konto och slutbetalning ska vara KunskapsNyckeln tillhanda 7 dagar före kursstart.

Inställd kurs och återbetalning

Anmälan är bindande och anmälningsavgift och kursavgiften betalas bara tillbaka om kursen måste ställas in eller mot uppvisande av läkarintyg.

 Speciella omständigheter

Skulle kursen inte kunna hållas pga den situation som vi nu befinner oss i, med coronapandemin, betalas hela beloppet tillbaka.

 

 Vad är Holistisk Numerologi?

Holistisk Numerologi svarar mot nutidsmänniskans behov av psykologisk/andlig vägledning för förståelse av alla delar av sig själv och sin samtids förutsättningar och villkor. 

Holistisk Numerologi ser människan som en del i ett större sammanhang. Universum och människan är en odelbar helhet i ständig och ömsesidig kommunikation och utveckling.

Holistisk Numerologi tar hänsyn till politiska, sociala, psykologiska och andliga rörelser och tendenser som 2000-talets människa står inför och är en del av.

Holistisk Numerologi utvecklas ständigt och integrerar andra visdomsläror såsom olika religioner, Kabbalan, astrologi, I Ching, Feng Shui, de nordiska runorna.

 Kort (ofullständig) bakgrund

Under 1900-talet började individens behov och intressen prioriteras framför gruppens. Människor revolterade, medvetet eller omedvetet, mot de gängse föreställningarna att människan ska formas och anpassas till likhet med gruppen och vara underordnad dess sociala och kulturella normer och intressen. De psykologiska och andliga radikala förändringarna under 1900-talet var just individens separation från gruppen och från gruppens enväldiga påverkan på hur individer ska leva sina liv.

 Under 1900-talet gjordes banbrytande forskning, upptäckter och erfarenheter om människans psyke och psykologiska utveckling. Intresset riktades mot individens psykologiska förutsättningar separat eller i kombination med hennes sociala miljöer. Psykologiskt gynnsamma inre och yttre miljöer studerades för att få kunskap om personers utveckling och hur han/hon bäst förverkligar talanger och livsverk.

 1 januari 2000 skiljs svenska kyrkan från staten som nu kallar sig ett evangeliskt-lutherskt trossamfund. En skilsmässa efter 464 års ”symbios”. (år 1536–2000) och ett uttryck för ett fjärmande från kristendomen och ett närmande till en individuellt upplevd och tillämpad andlighet. 

I mitten av 1960-talet möts västerländsk och österländsk religion, tro och andlighet. Nu influeras västvärlden av österländers trossystem. Den strikta lutherska kristendomen eller för den delen även den katolska och ortodoxa  får nu konkurrens av vishetsläror av annat slag. Den tysta andliga revolutionen har tagit form i kölvattnet av individens sökande efter sin unika individualitet, sin tro, sin själ och sitt förhållande till den immateriella dimensionen. Den tysta revolutionens slagord är ”allt är ett”, ”Gud är inom mig och jag är inom Gud”, ”såsom ovan så ock nedan” kanske en röst från förhistorisk tid.

Holistisk Numerologi speglar den moderna Sökaren och dennes inre och yttre miljöer. Numerologin förändras, utvecklas och växer i intim växelverkan med sin samtid. Den moderna Numerologin är till sin natur holistisk för att genom alkemistiska processer medverka till upplysning och transformation.

 

 

 

 

Grundkurs i Holistisk Numerologi

för den

Moderna Sökaren

 Underrubriker till Kursinnehåll 

detta integreras under punkterna i Kursinnehåll

(vissa moment ingår i grundkursen och vissa i fortsättningskursen)

 

Hur tolkar vi talen i relation till en persons ålder?

Belyser hur livserfarenhet och olika åldrars preferenser, förutsättning och förverkligande speglas i talen och vice versa.


Generella och övergripande influenser för åldrarna: 1 – 9 år, 10 – 19 år, 20 – 29 år, 30 – 39 år, 40 – 49 år, 50 – 59 år, 60 – 69 år, 70 – 79 år, 80 – 89 år och

90 – 100 år.

 

Själens ”livsspann” 120 år. När infaller då medelåldern?

Kompabilitet – hur vissa människor passar ihop och varför vissa tal i vissa positioner attraherar.

Feng Shui Flying Star förståelse för och kunskap om Feng Shui Flying Stars tolkning av tid och tal.

Feng Shui Flying Star, Kenperioden 2014–2024. Den unge mannens period.

Feng Shui Flying Star, Li – perioden 2024–2424. Den medelålders kvinnans period.

Kabbalan och talen 0 - 4

Talen 1, 2 och 10 och dessas unika roll.

Andra vishetslärors tolkning av talen.

Kunskap om hur miljö och kultur, historiskt såväl som samtida, påverkar vårt sätt att se och tolka oss själva, andra och vårt samhälle samt världen i stort.